استخدام عضو هیأت علمی

جذب و استخدام عضو هیات علمی (پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) در پژوهشگاه دانشهای بنیادی مطابق با مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس اولویت های داخلی پژوهشگاه می باشد.