درباره دفتر امور پژوهشی

دفتر امور پژوهشی زیرنظر معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه بوده و وظیفه پیگیری مراحل مربوط به استخدام داخلی، ارتقاء، ترفیعات، پژوهانه و جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه را برعهده دارد.


مدیر امور پژوهشی: بهروز طایفه رضایی      تلفن: 2112-0212310
کارشناس: شمیم هاشمیان زاده      تلفن: 2196-0212310


تلفن تماس:      2196-0212310
ایمیل:      researchoffice@ipm.ir