استخدام هیات علمی

روند استخدام عضو هیات علمی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی

برای استخدام به عنوان عضو هیات علمی در پژوهشگاه، متقاضی علاوه بردارا بودن ملاکهای حداقلی مورد تايید درسایردانشگاهها وموسسات پژوهشی، بايستی دارای توانايی علمی و دستاوردهای پژوهشی ارزشمند درسطح بین المللی بوده و توانايی رهبری گروه تحقیقاتی، پايبندی به رفتارحرفه ای و مهمترازهمه سابقه گذراندن دوره های پسا دکتری در داخل و يا خارج از کشور را داشته باشد.

متقاضیان در ابتدا تحت عنوان هیات علمی پیمانی استخدام می شوند. بعد ازطی حداقل 2 سال و حداکثر 5 سال عضو هیات علمی باید درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بدهد و در نهایت بعد ازگذشت حداقل 2 سال از دوره رسمی آزمایشی عضو هیات علمی می تواند درخواست تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدهد. کلیه این مراحل تابع آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند. متقاضیان استخدام باید علاوه بر طی روند استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تایید کمیته های داخلی پژوهشگاه برسند.


استخدام به عنوان هیات علمی پیمانی

مراجع تایید کننده به ترتیب شورای علمی پژوهشکده، کمیته منتخب پژوهشگاه، شورای علمی پژوهشگاه، هیات اجرایی جذب پژوھشگاه و هیات مرکزی جذب وزارت علوم می باشد.

متقاضی باید مدارک زیررا به پژوهشکده ارائه نماید:

 • ▣ چك ليست مدارك لازم براي بررسی استخدام هيات علمي پیمانی در کمیته منتخب پژوهشگاه (این مدارک باید توسط پژوهشکده به دفتر امور پژوهشی ارسال شوند)

 • تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

  مراجع تایید کننده به ترتیب شورای علمی پژوهشکده، کمیته منتخب پژوهشگاه، شورای علمی پژوهشگاه، هیات اجرایی جذب پژوھشگاه و هیات مرکزی جذب وزارت علوم می باشد.

 • ▣ چك ليست مدارك لازم برای بررسی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی در کمیته منتخب پژوھشگاه (این مدارک باید توسط پژوهشکده به دفتر امور پژوهشی ارسال شوند)

 • تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

  مراجع تایید کننده به ترتیب هیات اجرایی جذب پژوھشگاه و هیات مرکزی جذب وزارت علوم می باشد.


  نکته مهم

  براساس قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جذب اعضای هيات علمی مي بايست از طريق فراخوان سراسری وزارت علوم صورت پذيرد. لذا باید متقاضی درفراخوانی که پژوهشگاه اعلام نیازکرده شرکت نموده وپژوهشگاه را به عنوان اولویت جذب انتخاب نماید. به منظور تسریع در روال اداری، متقاضی و پژوهشکده باید از ابتدای روند استخدام با هيات اجرايي جذب پژوهشگاه در تماس باشند. درصورت بالاتربودن سن متقاضی از حداکثر سن مجاز برای استخدام به عنوان هیات علمی، استخدام متقاضی صرفا با اخذ مجوز كبر سن از هيات مميزه و هيات امناي پژوهشگاه خواهد بود.


  مراتب علمی و پایه های ترفیع

  مرتبه علمی: اعضای هیات علمی به ترتیب مراتب علمی استادیار، دانشیار و استاد را طی می کنند. ارتقا مرتبه توسط هیات ممیزه مستقل پژوهشگاه صورت می گیرد. دربدو امر در حکم پیمانی، متقاضی مرتبه استادیاری خواهد داشت. درصورتیکه متقاضی در موسسه دیگری درخارج از کشور به طور رسمی مرتبه بالاتری اخذ کرده باشد با تایید هیات ممیزه قابل ارتقا به آن مرتبه خواهدبود.

  پایه استخدامی: اعضا هیأت علمی می توانند هر سال برای ترفیع پایه استحقاقی سالیانه درخواست دهند. دربدو امر، حکم پیمانی متقاضی با پایه 1 صادر می شود. بعد ازصدورحکم اولیه، کمیته ترفیعات پژوهشگاه، سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضی را درخواست نموده و بعد از بررسی آنها، پایه های استحقاقی سالیانه تا حداکثر 5 پایه را اعطا خواهد کرد. پس از آن ترفیع پایه‌ها در دوره پیمانی به صورت سنواتی (در صورت کسب امتیازات لازم) و حداکثر تا 5 پایه (با احتساب پایه های مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی) خواهد بود. پس از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی ترفیع پایه‌ها به صورت سنواتی و در صورت کسب امتیازات لازم خواهد بود.

  برای اطلاعات بیشتر به قسمت ارتقا و ترفیعات سایت مراجعه نمایید.