ترفیعات

اعضا هیأت علمی و پسادکتری می توانند هر سال برای پایه ترفیع استحقاقی سالیانه درخواست دهند. هر عضو با اطلاع از تاریخ ترفیع خود باید نسبت به تکمیل و ارسال فرم ترفیع استحقاقی سالیانه از طریق پژوهشکده اقدام نماید. جلسات کمیته ترفیعات برای بررسی درخواست ها، در ابتدای هر فصل تشکیل می شود. برای اطلاع از قوانین مربوط به اعطای پایه ترفیع استحقاقی سالیانه و پایه های ترفیع تشویقی به " آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی" مراجعه شود.نکات مهم
  1. تعداد پایه های استحقاقی سالیانه قابل اعطا در مجموع کل دوره پسادکتری، پسا دکتری ارشد و پیمانی حداکثر 5 پایه است (علاوه بر پایه بدو استخدام).
  2. در صورت کسب امتیاز لازم، امکان اعطای پایه استحقاقی سالیانه به ازای سالهایی که متقاضی در استخدام پژوهشگاه نبوده ولی عضو هیات علمی یا پسا دکتری در موسسه دیگری بوده است، وجود دارد (با در نظر گرفتن محدودیت حداکثر 5 پایه بند قبل).
  3. تاریخ اجرای پایه‌های ترفیع معوقه سال‌های گذشته از تاریخ تصویب آنها در کمیته ترفیعات خواهد بود.
  4. برای دوره سربازی، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اعطا نمی‌شود. پایه سربازی در زمان پیمانی شدن منظور می‌گردد. این نکته، شامل نخبگان وظیفه نیز می گردد. درخواست پایهٔ سربازی باید مستقیما به کارگزینی ارسال شود.
  5. درخواست پایه تشویقی موضوع بند 2 الی 9 ماده 53 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، باید به کمیته ترفیعات ارسال شود.
  6. اعطای پایه تشویقی موضوع بند 1 ماده 53 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در جلسه بهار کمیته ترفیعات و به تفکیک پژوهشکده ها صورت خواهد گرفت.
  7. امکان صدور حکم جدید بعد از پایان قرارداد همکاری وجود ندارد. لذا درخواست اعضایی که قرارداد همکاری آنها به اتمام رسیده و یا طی سه ماه بعد از ارائه درخواست به پایان می‌رسد بررسی نخواهد شد.
  8. در فرم ترفیع اعضای پسادکتری، قسمت های مربوط به حضور فعال و تمام وقت و رعایت ضوابط و مقررات بایستی به تأیید و امضای ریاست پژوهشکده برسد.
  9. اعضاء پسادکتری که سابقه پسادکتری یا هیأت علمی در خارج از پژوهشگاه دارند، می توانند سوابق آموزشی و پژوهشی خود را در یک فرم ترفیع وارد نموده و به منظور بررسی در کمیته ترفیعات به دفتر امور پژوهشی ارسال کنند.