پژوهانه
تخصیص پژوهانه به اعضای هیـأت علمی، بعد از بررسی درخواست های پژوهانه در کمیته منتخب پژوهشگاه صورت می گیرد.
فراخوان برای درخواست تخصیص پژوهانه، اواسط اسفندماه هر سال و از طریق ایمیل به اطلاع اعضاء ذی نفع رسانده می شود. هزینه کرد پژوهانه بعد از ابلاغ سالیانه پژوهانه تخصیص یافته و با توجه به "آیین نامه نحوه تخصیص و استفاده از پژوهانه" صورت می پذیرد. هزینه کرد پژوهانه از طریق سایت اتوماسیون اداری پژوهشگاه edari.ipm.ir و به یکی از روش های زیر انجام می شود: توجه مهم: هر سال بعد از ابلاغ پژوهانه و قبل از ارسال درخواست های هزینه کرد پژوهانه، ضروری است که "پیش بینی بودجه پژوهانه"، در سامانه اتوماسیون اداری پژوهشگاه و با کمک مدیر اجرایی پژوهشکده ثبت گردد. بدیهی است درخواست هایی که قبل از ثبت "پیش بینی بودجه پژوهانه" ارسال شوند، عودت داده خواهند شد.