استخدام هیات علمی

توضیح همکاری علمی پاره‌وقت

مرجع تایید طرح پژوهشی و نوع قرارداد محققان پاره‌وقت، شورای علمی پژوهشکده است.