فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

دانشجویان فعال پژوهشکده نجوم:
  1. سینا هوشنگی
  2. گلشن اجلالی
  3. مهدی عبدالهی
  4. مرضیه فرجی
  5. فریده مازوچی
  6. امیریاراحمدیی
  7. بهار نیکبخت