فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

دانشجویان فعال پژوهشکده ذرات و شتابگرها:
  1. بهراد تقوی زنجانی
  2. سیما بشیری کهجوق
  3. یاسمن حسینی
  4. نفیسه مصباح
  5. فاطمه کارگر
  6. محمد صحرایی
  7. کیان محوری
  8. زهرا عبدی
  9. سید امیرحسین موسوی