فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

فارغ التحصیلان پژوهشکده فلسفه تحلیلی:

فارغ التحصیلان فلسفه تحلیلی از ابتدا تا مهر ماه 1402

 1. ابراهیم آزادگان
 2. محسن زمانی
 3. علی صبوحی
 4. مرتضی صداقت آهنگری حسین زاده
 5. محمود مروارید
 6. احمد رضا همتی مقدم داورزن
 7. سید علی طالقانی
 8. مسعود ضیاء علی نسب پور
 9. ساجد طیبی
 10. امید کریم زاده
 11. هاشم مروارید
 12. مصطفی مهاجری
 13. یاسر پوراسمعیل
 14. سید پیام کمانه
 15. فراز قلبی
 16. مرضیه لطفی
 17. محمد هادی صفائی
 18. عباس کاظمی اسکوئی